Privacybeleid

Staan: 16.03.2021

Dit privacybeleid verduidelijkt de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons online aanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud, evenals externe online aanwezigheden, zoals ons profiel op sociale media. (hierna gezamenlijk aangeduid als "online aanbod"). Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals "persoonsgegevens" of hun "verwerking", verwijzen wij naar de definities in Art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Verantwoordelijke persoon

David Loll en Steve Möller GbR
Altstädter Straße 3-7
20095 Hamburg
Duitsland
Bestuurders: David Loll & Steve Möller
Telefoon: 040-3037 3474
Email: info@zweiradperle.hamburg

Soorten verwerkte gegevens

 • Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen)

 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers)

 • Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's)

 • Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie)

 • Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis)

 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden)

 • Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen)

Verwerking van speciale gegevenscategorieën (Art. 9 para. 1 GDPR)

In principe worden er geen speciale gegevenscategorieën verwerkt, tenzij deze door de gebruiker worden verstrekt voor verwerking, bijv. door ze in te vullen in online formulieren.

Categorieën van betrokkenen op wie de verwerking betrekking heeft

Klanten, geïnteresseerden, leveranciers, bezoekers en gebruikers van het online aanbod
Hierna verwijzen we ook naar de betrokken personen gezamenlijk als "gebruikers".

Doel van de verwerking

 • Aanbieden van het online-aanbod, de inhoud en de functies ervan

 • Levering van contractuele diensten, service en klantenservice

 • Contactaanvragen beantwoorden en communiceren met gebruikers

 • Marketing, reclame en marktonderzoek

 • Veiligheidsmaatregelen

01 Relevante rechtsgrondslagen

In overeenstemming met Art. 13 GDPR informeren wij u over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet in het privacybeleid wordt vermeld, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is Art. 6 para. 1 lit. a en Art. 7 GDPR, de rechtsgrondslag voor verwerking om onze diensten uit te voeren en contractuele maatregelen te implementeren en te reageren op vragen is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, de rechtsgrondslag voor verwerking om onze wettelijke verplichtingen na te komen is Art. 6 para. 1 lit. c GDPR, en de rechtsgrondslag voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient Art. 6 par. 1 lit. d GDPR als rechtsgrondslag.

02. wijzigingen en updates van het privacybeleid

Wij vragen u om u regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van ons privacybeleid. Wij zullen het privacybeleid aanpassen zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

03. veiligheidsmaatregelen

03.1

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met art. 32 GDPR, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, reikwijdte, context en doeleinden van de verwerking, evenals het risico van variërende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, om een beveiligingsniveau te waarborgen dat bij het risico past; de maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang, invoer, openbaarmaking, beveiliging van de beschikbaarheid en de scheiding ervan. Verder hebben we procedures ingesteld die de uitoefening van de rechten van de betrokkene, het wissen van gegevens en de reactie op bedreigingen van gegevens garanderen. Bovendien houden we al bij de ontwikkeling en selectie van hardware, software en procedures rekening met de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (art. 25 GDPR).

03.2

De veiligheidsmaatregelen omvatten met name de gecodeerde gegevensoverdracht tussen uw browser en onze server.

04. samenwerking met verwerkers en derden

04.1

Als wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden) doorgeven, aan hen overdragen of hen op een andere manier toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming, als u toestemming hebt gegeven, als een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.).

04.2

Als wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamd "orderverwerkingscontract", dan gebeurt dit op basis van Art. 28 GDPR.

05. overdrachten naar derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan derden, dan gebeurt dit alleen als dit gebeurt om aan onze (pre)contractuele verplichtingen te voldoen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Afhankelijk van wettelijke of contractuele autorisaties, verwerken wij de gegevens alleen in een derde land of laten wij deze verwerken als aan de speciale vereisten van Art. 44 e.v. van de GDPR wordt voldaan. GDPR zijn voldaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met de EU (bijv. voor de VS via het "Privacy Shield") of naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde "standaard contractuele clausules").

06. rechten van de betrokkenen

06.1

U hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie verwerkt worden en om informatie over deze gegevens op te vragen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met Art. 15 GDPR.

06.2

U hebt dienovereenkomstig. Art. 16 GDPR hebt u het recht om aanvulling van uw gegevens of rectificatie van onjuiste gegevens over u te verzoeken.

06.3

In overeenstemming met Art. 17 GDPR hebt u het recht om te eisen dat de gegevens in kwestie onmiddellijk worden verwijderd of, als alternatief, om te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt in overeenstemming met Art. 18 GDPR.

06.4

U hebt het recht om te verzoeken om de gegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in overeenstemming met Art. 20 GDPR en om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan andere gegevensbeheerders.

06.5

In overeenstemming met Art. 77 GDPR hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

07. recht op annulering

U hebt het recht om uw toestemming in te trekken in overeenstemming met Art. 7 (3) GDPR met werking voor de toekomst.

08. recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 21 GDPR. U kunt met name bezwaar maken tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden.

09 Cookies en recht om bezwaar te maken tegen directe reclame

Cookie-instellingen

09.1

Wij gebruiken tijdelijke en permanente cookies (niet-essentiële cookies, echter alleen als u hier actief toestemming voor hebt gegeven bij het selecteren van de cookies), d.w.z. kleine bestanden die op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen (voor een uitleg van de term en de functie, zie de laatste sectie van dit privacybeleid). Sommige cookies worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden of zijn noodzakelijk voor de werking van onze online diensten (bijv. om de website weer te geven) of om de beslissing van de gebruiker op te slaan wanneer hij de cookiebanner bevestigt. Daarnaast gebruiken wij of onze technologiepartners cookies om het bereik te meten en voor marketingdoeleinden, waarover gebruikers in de loop van het privacybeleid worden geïnformeerd.

09.2

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan worden aangegeven voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kunt u het opslaan van cookies verhinderen door ze uit te schakelen in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

10. wissen van gegevens

10.1

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of de verwerking ervan wordt beperkt in overeenstemming met art. 17 en 18 GDPR. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit privacybeleid, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of belastingtechnische redenen bewaard moeten blijven.

10.2

In overeenstemming met de wettelijke vereisten wordt de opslag met name uitgevoerd gedurende 6 jaar in overeenstemming met Sectie 257 (1) HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, commerciële brieven, boekhoudkundige documenten, etc.) en gedurende 10 jaar in overeenstemming met Sectie 147 (1) AO (boeken, verslagen, managementrapporten, boekhoudkundige documenten, commerciële en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor belastingen, etc.).

11. levering van contractuele diensten

11.1

Wij verwerken inventarisgegevens (bijv. namen en adressen evenals contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van contactpersonen, betalingsinformatie) om onze contractuele verplichtingen en diensten te kunnen vervullen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b. GDPR. GDPR. De gegevens die in online formulieren als verplicht zijn gemarkeerd, zijn vereist voor het afsluiten van het contract.

11.2

Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken waarin zij met name hun bestellingen kunnen bekijken. Als onderdeel van het registratieproces worden gebruikers voorzien van de vereiste verplichte informatie. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet door zoekmachines worden geïndexeerd. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, op voorwaarde dat het bewaren ervan noodzakelijk is om commerciële of fiscaalrechtelijke redenen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers om een back-up van hun gegevens te maken voor het einde van het contract in geval van annulering. Wij zijn gemachtigd om alle gebruikersgegevens die tijdens de looptijd van het contract zijn opgeslagen, onherroepelijk te wissen.

11.3

Als onderdeel van de registratie en hernieuwde aanmeldingen en het gebruik van onze online diensten, slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. Deze gegevens worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen en die van de gebruiker ter bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze claims te kunnen afdwingen of als er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. c GDPR.

11.4

Wij verwerken gebruiksgegevens (bijv. de bezochte websites op ons online aanbod, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijv. invoer in het contactformulier of gebruikersprofiel) voor reclamedoeleinden in een gebruikersprofiel, bijv. om productinformatie aan gebruikers weer te geven op basis van de diensten die zij tot nu toe hebben gebruikt.

11.5

De verwijdering vindt plaats na het verstrijken van wettelijke garantieverplichtingen en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak van het opslaan van de gegevens wordt elke drie jaar opnieuw bekeken; in het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan (einde van de bewaarplicht op grond van handelsrecht (6 jaar) en belastingrecht (10 jaar)); informatie in de klantenaccount blijft bewaard totdat deze wordt verwijderd.

12. contact opnemen

12.1

Wanneer u contact met ons opneemt (via een contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker verwerkt om de contactaanvraag te verwerken en af te handelen in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b) GDPR.

12.2

Gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen in ons systeem voor klantenrelatiebeheer ("CRM-systeem") of een vergelijkbare organisatie voor het aanvragen van informatie.

12.3

Wij verwijderen de vragen als ze niet langer nodig zijn. Wij controleren de noodzaak om de twee jaar; wij slaan vragen van klanten met een klantenaccount permanent op en verwijzen naar de gegevens van de klantenaccount voor verwijdering. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen, vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan (einde van de handelsrechtelijke (6 jaar) en belastingrechtelijke (10 jaar) bewaarplicht).

13 Opmerkingen en bijdragen

13.1

Als gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, worden hun IP-adressen opgeslagen op basis van onze legitieme belangen in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR gedurende 7 dagen. GDPR gedurende 7 dagen.

13.2

Dit wordt gedaan voor onze veiligheid in het geval dat iemand illegale inhoud achterlaat in commentaren en berichten (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dit geval kunnen wij zelf vervolgd worden voor het commentaar of bericht en daarom zijn wij geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

14. verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

14.1

Wij verzamelen op basis van onze legitieme belangen in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR, verzamelen wij gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

14.2

Informatie uit logbestanden wordt om veiligheidsredenen (bijv. om misbruik of fraude te onderzoeken) maximaal zeven dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden worden niet verwijderd totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

15. online aanwezigheid in sociale media

15.1

Wij zijn online aanwezig op sociale netwerken en platforms om te communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. Bij toegang tot de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectieve exploitanten van toepassing. 15.2 Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijv. berichten schrijven op onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

15.2

Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren op sociale netwerken en platformen, bijv. berichten schrijven op onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

16. cookies & bereikmeting

16.1

Cookies zijn stukjes informatie die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowser van de gebruiker worden overgebracht en daar worden opgeslagen om later opgevraagd te worden. Cookies kunnen kleine bestanden of andere soorten informatieopslag zijn.

16.2

Wij gebruiken "sessiecookies", die alleen worden opgeslagen voor de duur van het huidige bezoek aan onze online aanwezigheid (bijv. om het opslaan van uw aanmeldstatus of de winkelwagenfunctie en dus het gebruik van ons online aanbod mogelijk te maken). Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, wordt opgeslagen in een sessiecookie. Een cookie bevat ook informatie over de herkomst en de opslagperiode. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u klaar bent met het gebruik van onze website en bijvoorbeeld uitlogt of de browser sluit.

16.3

Gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in de context van gepseudonimiseerde bereiksmeting als onderdeel van dit privacybeleid.

16.4

Als gebruikers niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van deze online aanbieding.

16.5

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor bereikmeting en advertentiedoeleinden via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast via de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

17 Google Analytics

17.1

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR) gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). GDPR) Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies (cookies worden in dit verband echter alleen gebruikt als u hier actief toestemming voor hebt gegeven door ze aan te klikken bij het selecteren van de cookies). De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

17.2

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt dus een garantie van naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

17.3

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons onlineaanbod door gebruikers te analyseren, om rapporten over de activiteiten binnen dit onlineaanbod samen te stellen en om ons verdere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van dit onlineaanbod en het gebruik van het internet. Uit de verwerkte gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics om advertenties die door Google en zijn partners binnen advertentiediensten zijn geplaatst, alleen weer te geven aan gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die wij aan Google doorgeven (zogenaamde "remarketing" of "Google Analytics audiences"). Met behulp van remarketingdoelgroepen willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en niet storend zijn.

17.4

Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

17.5

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op hun gebruik van het onlineaanbod en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

17.6

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Gebruik van gegevens door Google wanneer u de websites of apps van onze partners gebruikt"), https://policies.google.com/technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden"), https://adssettings.google.com/authenticated ("Informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te tonen").

18 Google Re/Marketingdiensten

18.1

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR) gebruiken wij de marketing- en remarketingdiensten (kortweg "Google Marketing Services") van Google Ireland Limited. GDPR) de marketing- en remarketingdiensten (kortweg "Google Marketing Services") van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, ("Google").

18.2

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt dus een garantie van naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

18.3

Google-marketingdiensten stellen ons in staat om advertenties voor en op onze website gerichter weer te geven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij op andere websites interesse heeft getoond, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt, wanneer onze en andere websites waarop Google marketingdiensten actief zijn, worden bezocht, een code van Google rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook bekend als "webbakens") in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (vergelijkbare technologieën kunnen ook worden gebruikt in plaats van cookies). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van het online aanbod. Het IP-adres van de gebruiker wordt ook geregistreerd, waarbij wij u in het kader van Google Analytics informeren dat het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verkort en alleen in uitzonderlijke gevallen volledig naar een server van Google in de VS wordt verzonden en daar wordt verkort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met de gegevens van de gebruiker binnen andere Google-services. Google kan de bovengenoemde informatie ook combineren met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen er advertenties getoond worden die afgestemd zijn op de interesses van de gebruiker.

18.4

Gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt als onderdeel van de marketingdiensten van Google. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens met betrekking tot cookies binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. Dit betekent dat, vanuit het perspectief van Google, de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de eigenaar van de cookie, ongeacht wie deze eigenaar van de cookie is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De informatie die door Google marketingdiensten over gebruikers wordt verzameld, wordt naar Google verzonden en opgeslagen op servers van Google in de VS.

18.5

De Google-marketingdiensten die wij gebruiken, omvatten het online-advertentieprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere "conversiecookie". Cookies kunnen daarom niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De informatie die met behulp van de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. AdWords-klanten komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

18.6

Wij kunnen advertenties van derden integreren op basis van de Google marketingservice "DoubleClick". DoubleClick gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op het internet.

18.7

Wij kunnen advertenties van derden integreren op basis van de Google marketingservice "AdSense". AdSense gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op het internet.

18.8

We kunnen ook de "Google Optimiser"-service gebruiken. Met Google Optimiser kunnen wij de effecten van verschillende wijzigingen op een website (bijv. wijzigingen in invoervelden, ontwerp, enz.) bijhouden als onderdeel van zogenaamde "A/B-tests". Voor deze testdoeleinden worden cookies opgeslagen op de apparaten van gebruikers. Er worden alleen gepseudonimiseerde gebruikersgegevens verwerkt.

18.9

We kunnen ook de "Google Tag Manager" gebruiken om Google Analytics en marketingdiensten op onze website te integreren en te beheren.

18.10

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google kunt u vinden op de overzichtspagina:
https://policies.google.com/technologies/ads, het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy.

18.11

Als u bezwaar wilt maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google marketingdiensten, kunt u gebruikmaken van de instel- en afmeldopties die Google biedt: https://adssettings.google.com/authenticated.

19. sociale plugins voor facebook

19.1

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in de zin van art. 6 par. 1 lit. f. GDPR) gebruiken wij social plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com. GDPR) sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plugins kunnen interactie-elementen of inhoud weergeven (bijv. video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de termen "Like", "Gefällt mir" of een "duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van Facebook Social Plugins kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

19.2

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

19.3

Wanneer een gebruiker een functie van dit online aanbod opent die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker verzonden en in het online aanbod geïntegreerd. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plug-in en informeren gebruikers daarom op basis van ons kennisniveau.

19.4

Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft bezocht. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de Like-knop te klikken of een commentaar achter te laten, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is het nog steeds mogelijk voor Facebook om hun IP-adres te achterhalen en op te slaan. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

19.5

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de bijbehorende rechten en instellingsopties om de privacy van gebruikers te beschermen, kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

19.6

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook gegevens over hem verzamelt via dit onlineaanbod en deze koppelt aan zijn lidmaatschapsgegevens die zijn opgeslagen op Facebook, moet hij uitloggen bij Facebook en zijn cookies verwijderen voordat hij ons onlineaanbod gebruikt. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaans-Amerikaanse pagina http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

20 TripAdvisor plugins

Op onze pagina's is een plugin van de website TripAdvisor (TripAdvisor Inc., 141 Needham Street, Newton, MA 02464, USA) geïntegreerd. U kunt de plugin herkennen aan het bijbehorende logo op onze site. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er via de plugin een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de TripAdvisor-server. TripAdvisor ontvangt daardoor de informatie dat u onze website met uw IP-adres hebt bezocht. Wij willen u erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door TripAdvisor. Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van TripAdvisor op www.tripadvisor.de/datenschutz.

21. integratie van diensten en inhoud van derden

21.1

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR), gebruiken wij inhoud of serviceaanbiedingen van derde aanbieders binnen ons online aanbod. GDPR) inhoud of dienstaanbiedingen van derden om hun inhoud en diensten, zoals video's of lettertypen (hierna uniform "inhoud" genoemd), te integreren. Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker herkennen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud weer te geven. Wij streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "webbakens") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Pixel tags kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

21.2

De volgende presentatie geeft een overzicht van externe aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun verklaringen over gegevensbescherming, die meer informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, in sommige gevallen die hier al genoemd zijn, opties voor bezwaar (de zogenaamde opt-out):

Google Fonts: Externe lettertypen van Google, LLC, https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). Google Fonts worden geïntegreerd door een server van Google op te roepen (meestal in de VS). Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps: Kaarten van de dienst "Google Maps" van de externe provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

YouTube: Video's van het platform "YouTube" van de externe provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google+: Functies van de Google+ service zijn geïntegreerd in ons online aanbod. Deze functies worden aangeboden door de externe provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Als u bent aangemeld bij uw Google+ account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Google+ profiel door op de Google+ knop te klikken. Hierdoor kan Google uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Google+. Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Twitter: Functies van de service of het platform van Twitter (hierna "Twitter" genoemd) kunnen in ons online aanbod worden geïntegreerd. Twitter is een dienst van Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. De functies omvatten de presentatie van onze berichten binnen Twitter binnen ons online-aanbod, de link naar ons profiel op Twitter en de mogelijkheid tot interactie met de berichten en de functies van Twitter, evenals het meten of gebruikers ons online-aanbod bereiken via de door ons op Twitter geplaatste advertenties (zogenaamde conversiemeting). Twitter is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, opt-out: https://twitter.com/personalization.

Tripadvisor: Tripadvisor Inc, 141 Needham Street, Newton, MA 02464, VS

Privacybeleid: https://tripadvisor.mediaroom.com/DE-privacy-policy

Onze openingstijden
Maandag - zondag & feestdagen 10 am - 6 pm

Uitstekende beoordelingen:
Volg ons
Zweiradperle Hamburg - Hier vindt u ons

Centrum" locatie
Altstädterstraat 3-7
20095 Hamburg

Routebeschrijving
© Zweiradperle Hamburg 2024
RESERVEER NU RESERVEER NU